0,00 €
0 ks
obsah košíka
 
Reklamácie

REKLAMAČNÝ PORIADOK

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon") a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar"), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho z odpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie").
2. „Predávajúci" je obchodná spoločnosť HOTELTEC s.r.o., so sídlom Internátna 51, 97401 Banská Bystrica, IČO 36627593, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.:Sro, vložka č.:9370/S.
3. „Kupujúci" je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe Tovaru.

2. Záručné podmienky

1. Ak Tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je Tovar Kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho.
2. V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby Tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju oprávnenú Reklamáciu.
3. Záruka plynie odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
4. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, pre súkromné osoby je 24 mesiacov podľa občianskeho zákonníka, s výnimkami stanovenými Zákonom.  Záruka FO, PO, podnikateľské subjekty je 12 mesiacov.
5. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené prepravou tovaru zo skladu, prírodnými živlami (voda, oheň, blesk ), neodbornou manipuláciou, nesprávnym používaním, zanedbaním údržby či nesprávnou údržbou výrobku, na diely podliehajúce bežnému opotrebovaniu (tesnenie, žiarovky, atď.) a v dôsledku udalostí, ktoré HOTELTEC nemôže ovplyvniť (prepätie v el. sieti, agresívne prostredie,.…)

6. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy, najneskôr však do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.
7. Záruka sa nevzťahuje na chyby, závady, nedostatky a poškodenia, ktoré vznikli v dôsledku používania, opotrebenia, nesprávneho používania alebo nesprávneho ošetrovania tovaru zo strany zákazníka.

3. Vybavenie reklamácie

1. Reklamácia sa uplatňuje v prevádzke Predávajúceho. Servisný technik bude vyslaný  na zásah len k veľkokapacitným kuchynským zariadeniam, ktoré sú pevne zabudované. Ostatné spotrebiče je potrebné doručiť  na adresu našej prevádzky.
2. Doprava zariadenia do záručnej opravy, ako aj zásah (cesta, práca) nie sú predmetom záruky. Ak bude zistené, že sa na závadu nevzťahujú záručné podmienky, platí opravu kupujúci v plnom rozsahu.
3. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

4. Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného listu.

4. Záverečné ustanovenia

1. V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu. Predávajúci s prihliadnutím na povahu reklamácie ponúkne Kupujúcemu najvhodnejšie riešenie reklamácie.
2. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 16.06.2014. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.


ZÁRUČNÉ LISTY

• Doklad o prevzatí tovaru spolu s elektronicky zaslaným daňovým dokladom slúžia ako záručný list.
• Daňový doklad (faktúru) obdržíte spolu s dodaním tovaru.

REKLAMAČNÉ ODDELENIE

HOTELTEC, s.r.o., Partizánska cesta 116 A, 974 01 Banská Bystrica (po-pia 8:00-16:00) tel: 048/414 50 10, 0917/116 488

ORGÁN DOZORU

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, Banská Bystrica 974 01
tel:  048/4124969 , e-mail: bb@soi.sk

MARENO HOONVED ELOMA KITCHEN AID HAMILTON BEACH
         
HOSHIZAKI HOLLAND Kuhlmobel LIEBHERR robot coupe LAINOX

HOTELTEC s.r.o., Partizánska cesta 116A, 974 01 Banská Bystrica
Copyright © 2013 HOTELTEC s.r.o.