0,00 €
0 ks
obsah košíka
 
Ochrana osobných údajov

1.Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade

- ak je kupujúci fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

- ak je kupujúci právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla, IČO, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

2.Kupujúci vyhlasuje, že v zmysle ustanovení § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajovv znení neskorších predpisov súhlasí, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie,ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch ako aj zasielal informácie, zaujímavosti a novinky obchodného charakteru.

3.Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

4.Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

MARENO HOONVED ELOMA KITCHEN AID HAMILTON BEACH
         
HOSHIZAKI HOLLAND Kuhlmobel LIEBHERR robot coupe LAINOX

HOTELTEC s.r.o., Partizánska cesta 116A, 974 01 Banská Bystrica
Copyright © 2013 HOTELTEC s.r.o.